You are currently viewing Evaluarea națională la finalul clasei a VIII-a 2021: tot ce trebuie să știți!

Evaluarea națională la finalul clasei a VIII-a 2021: tot ce trebuie să știți!

 • Accesul candidaților în săli este permis între orele 8:00 – 8:30. Examenul va începe la ora 9:00.
  • Elevii se așază câte unul în bancă, în ordine alfabetică,  conform  listelor  afișate.
  • Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.
  • 7 (1) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop.
  • (2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.
  • (3) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
  • (4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
  • (5) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
  • (6) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise.5
  • (7) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.
  • (8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.
  • (9) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).
  • Înainte de aducerea broșurilor cu subiectele în săli, asistenții vor explica elevilor modul de desfășurare a Evaluării Naționale și modul de completare a datelor personale pe broșură. De asemenea, elevii sunt informați că se interzice pătrunderea în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare și li se aduc la cunoștință consecințele nerespectării acestor prevederi. Nerespectarea acestor dispoziții duce la eliminarea din sală a candidatului și la sancționarea asistentului, de către președintele comisiei, indiferent dacă materialele respective au fost folosite sau nu.
  • Se va insista asupra faptului că rezolvarea subiectelor se va face exclusiv pe foaia tipizată și că soluțiile scrise pe ciorne nu se iau în considerare.
  • Asistenții primesc broșurile cu subiectele multiplicate și secretizate, în plicuri, de la președinte sau un membru al comisiei și le distribuie fiecărui elev.
  • Fiecare elev primește o ciornă, 2 etichete și broșura cu subiectul. În caseta de identificare de pe prima pagină a broșurii, elevul își scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale,  în  ordinea  în care sunt trecute în actul de identitate și completează lizibil  celelalte  date din caseta de identificare. În caseta de identificare, centrul de examen se completează numai în cazul în care școala de proveniență a elevului este arondată altei unități de învățământ (în cazul școlii noastre este necesară completarea acestui spațiu de către cei 3 elevi veniți de la CSEI 1).
  • Caseta de identificare se sigilează cu etichete, numai după ce asistenții  din  săli  au  verificat  completarea corectă a tuturor datelor prevăzute și după ce aceștia semnează în interiorul porțiunii care urmează a fi sigilată. Casetele de identificare sunt sigilate  numai după ce elevii au început să scrie pe foaie rezolvarea subiectelor.
  • Elevii primesc broșurile cu subiectele pe care scriu direct rezolvarea, conform cerințelor și itemilor (broșura capsată în 3 locuri și ștampilată în mijlocul paginilor după model notarial). Primesc ciorne marcate cu ștampila școlii câte le sunt necesare.
  • Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute.
  • La încheierea acestor operațiuni, începe rezolvarea subiectelor de către elev. Timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 minute și începe după completarea casetei de identificare.
  • Se interzice președintelui, membrilor comisiei, asistenților să facă modificări ale  subiectelor, să dea elevilor indicații referitoare la rezolvarea subiectelor sau să le furnizeze acestora rezolvarea subiectelor.
  • Din momentul distribuirii broșurilor cu subiecte,  niciun  elev nu  mai  poate intra în sală și niciun elev nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează de predarea acesteia. Elevii care nu se află în sală în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai susține Evaluarea Națională în sesiunea respectivă. În cazuri excepționale, dacă un elev se simte rău și solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de unul dintre asistenți,  până la înapoierea în sala de clasă. În această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.
  • Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc stilou sau pix de culoare albastră. La proba de limba română sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră. La figurile de la proba de matematică sunt permise marcajele pe figură și completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră. La proba de matematică este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastră) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor. Pentru proba de matematică elevii pot să utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc numai colile distribuite de către asistenți. Elevul poate solicita foi suplimentare, pentru a putea finaliza rezolvarea subiectului. Acestea se vor adăuga prin capsare în alte două locuri, situate între cele trei locuri inițiale, astfel încât broșurile cu pagini suplimentare vor avea 5 capse.
  • Atenție: La proba de matematică, pentru secția germană,  elevii pot solicita o broșură în limba română. Rezolvarea se va face pe o singură broşură, la alegere, iar la finalul probei, cealaltă broşură va fi anulată în faţa candidaţilor de către profesorii asistenţi.
  • În timpul desfășurării Evaluării Naționale, asistenții nu dau elevilor nicio indicație referitoare la rezolvarea subiectelor, nu discută între ei și nu rezolvă subiectele. De asemenea, nu permit nici unei alte persoane să dea candidaților indicații referitoare la rezolvarea subiectelor, să furnizeze acestora materiale care conțin rezolvarea parțială sau integrală a subiectelor sau să încalce în vreun fel prevederile metodologiei. Asistenții nu au alte preocupări în afara de supraveghere.
  • În timpul desfășurării Evaluării Naționale, asistenții răspund de asigurarea ordinii și a liniștii în sala de clasă, de respectarea de către elevi a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Asistenții au obligația să verifice dacă elevii au pătruns în sala cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor și sa ia măsurile care se impun. De asemenea, asistenții nu permit elevilor să comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul, să schimbe între ei lucrările sau ciornele și sesizează președintele comisiei asupra oricărei încălcări a prezentei metodologii.
  • Eventualele fraude sau tentative de fraudă, alte nereguli în desfășurarea Evaluării Naționale, semnalate asistenților de către elevi sau sesizate de membrii comisiei, de asistenți vor fi comunicate imediat președintelui comisiei. Acesta este obligat sa verifice și să ia măsurile ce se impun conform prezentei metodologii. Aceste situații sunt consemnate în procese-verbale, care se arhivează împreună cu  documentele comisiei.
  • Asistenții notează pe tablă ora începerii și ora terminării testului. Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor, pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise.
  • Numerotarea paginilor se realizează de către profesorul asistent la predarea lucrării de către elev.  Pe prima pagină a broșurii se completează numărul total de pagini primite de la elev.
  • La primirea lucrărilor, asistenții trec numărul de pagini în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează elevii.
  • La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Trei elevi rămân în sălii până la predarea ultimei lucrări.
  • În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru se consemnează într-un proces-verbal, semnat de asistenți și atrage după sine eliminarea candidatului din examen. Candidații aflați în această situație nu vor fi notați la lucrarea respectivă, nu vor mai putea participa la probele următoare, vor fi menționați în lista finală ca „eliminați” și nu li se va încheia media la Evaluarea Națională.
  • Ciornele și lucrările anulate se strâng separat și se  păstrează în unitatea de învățământ.
  • La finalizarea desfășurării probei, asistenții predau, sub semnătură, lucrările scrise președintelui și celorlalți membri ai comisiei. Aceștia verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise, dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare și în procesul-verbal și dacă spatiile nescrise au fost barate.

Vă dorim succes deplin şi nu uitaţi că acest examen este pentru voi şansa de a demonstra cât de pregătiţi sunteţi şi cu câtă conştiinciozitate aţi învăţat în anii de şcoală petrecuţi în Școala Gimnazială ,,Radu Selejan” din Sibiu!

Leave a Reply