Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare an şcolar 2017-2018

Etape Clasa pregătitoare
Cine se înscrie în clasa pregătitoare – Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2017 inclusiv
– La solicitarea părinţilor, copii care împlinesc varsta de 6 ani în perioada 1 septembrie 2017 – 31 decembrie 2017, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare
– Părinţii copiilor care împlinesc vărsta de 6 ani în perioada 1 septembrie -31 august 2017 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2017-2018 sau ai celor pentru care evaluarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes clasa pregătitoare îşi vor înscrie copiii la grădiniţă în grupa mare.
Unde pot să înscriu copilul Scoala de circumscripţie Şcoala din altă circumscripţie
Părintele poate opta:
– pentru înscrierea la școala de circumscripție – în această situație, copilul este automat înscris.
– părintele poate solicita ca locul la școala de circumscripție să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învățământ pentru care părintele a făcut opțiunea
Părintele poate opta:
– pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție – în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare
Unde vor avea loc înscrierile Unitatea de învăţământ Acte necesare înscrierii
– La unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului
– Cererile-tip de înscriere pot fi completate online sau la secretariatul unităţii de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.
-Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada prevăzută de calendarul înscrierii prin introducerea în aplicaţia informatică a datelor furnizate de părinte. Validarea cererilor se face în prezenta părintelui sau a unui membru al comisiei de înscriere.
-Dacă printele solicită înscrierea la altă unitate decât la şcoala de circumscripţie părintele va menţiona prim bifarea acestei opţiuni în cererea-tip de înscriere dacă este de acord cu înscrierea copilului la şcoala de circumscripţie în cazul în care nu va fi admis la şcoala solicitată din lipsă de şlocuri libere
Cerere-tip de înscriere de la secretariatul unităţii de învăţământ.
Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
Copie după certificatul de naștere al copilului .Copiile vor fi certificate în conformitate cu originalul de către secretariatul unităţii de învăţământ, pe baza documentelor originale.
Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)
Calendarul înscrierilor Programul de inscriere:
– de luni până vineri, între orele 08.00 – 18.00
– sâmbăta, între orele 09.00 – 13.00
– părinții pot fi programați pentru înscriere de către unitatea de învățământ
Completarea şi validarea cererilor tip de înscriere
Cls. pregatitoare
27 februarie –16 martie (I etapă);
24 martie- 30 martie 2017 (a-II-a etapă) – completarea si validarea de către părinţi la unitatea unde solicită înscrierea copiilor a cererilor tip;
– Depunerera şi validarea cererilor tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială.
22 – 23 martie 2017 , Afisarea în unităţile de învăţământ a candidatilor înmatriculati şi a numărului de locuri rămase libere şi a copiilor neînscrişi după prima etapă
6 aprilie 2017- Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare

Prima etapă de înscriere

27 februarie – 16 martie 2017 pentru clasa pregatitoare

A doua etapă de înscriere

24 martie – 30 martie 2017 pentru clasa pregatitoare

-6 aprilie 2017- Afişarea la fiecare u nitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
Unitățile de învățământ sunt obligate să afișeze situația copiilor înscriși și a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere
Criteriile de departajare pe care unităţile de învăţământ le aplică atunci când sunt mai mulţi copii pe loc Criterii generale de departajare Acte justificative Criterii specifice Acte justificative
Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului Copie certificat medical de încadrare în handicap Copii ai căror bunici pot face dovada domiciliului în circumscripţia şcolii pentru care optează; Buletin sau act de proprietate
Existența unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi Copie certificat deces ambii părinţi;
Adeverinţă de la Centrul de plasament
Copii ai căror părinţi pot face dovada că locul de muncă este în circumscripţia şcolii pentru care optează Adeverinţă de la angajator din care să rezulte adresa locului de muncă
existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte. Copie certificat deces părinte Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate , iar copilul este încredinţat cu documente legale unei persoane cu domiciliul în circumscripţia şcolii pentru care optează Documente legale care probează această situaţie
existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat / înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă Adeverinta de la şcoala

Criteriile specifice :

Sunt aplicate după criteriile generale și numai dacă acestea nu reușesc să facă departajarea între copii, cu excepția situațiilor prevăzute de Metodologie.
Sunt elaborate de către fiecare unitate de învățământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinți/tutori legali și nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale, indiferent de condiția socială, financiară, indiferent de naționalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc .

Informaţii :
Părinţii pot obţine informaţii din patru surse:

  • Internet – Inspectoratele școlare generale vor posta, pe prima pagină a site-urilor lor, o rubrică, denumită Înscrierea în învățământul primar 2016.
  • Direct de la școli, cu ocazia evenimentului Ziua porților deschise. Fiecare unitate de învățământ în care există clasa pregătitoare are obligația să organizeze acest eveniment public într-una din zilele din intervalul 20 – 24 februarie 2017. Părinții și copiii vor putea vizita spațiile și vor putea discuta cu cadrele didactice.
  • Comisia judeţeană a municpiului sibiu asigura instituirea şi funcţionarea unui telverde, la care părinţii şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar. Numărul Telverde – poate fi apelat numărul 0 800 816

Director,
Prof. Corobană Nelia