Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare, in anul scolar 2019 – 2020

În conformitate cu OMEN NR.3181 din 18.02.2019 de aprobare a Metodologiei privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare, art. 10, alin. 2, enumerăm criteriile generale și specifice de departajare pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020 propuse de Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Radu Selejan” Sibiu Acestea sunt:

  1. Criterii generale
Criterii generale de departajare

conform OMEN 3181/18.02.2019 art.10, alin.2

Documente justificative
a) Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului ; Copie certificatul medical de încadrare în grad de handicap
b) Existența unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine  de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi; Copie certificat deces părinţi,

Adeverinţă care atestă că provine de la o casă de copii, centru de plasament, plasament familial,

c)Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de  un singur părinte; Copie  certificat deces a părintelui
d) Existența unui frate/a unei surori, înmatriculat / înmatriculate  în unitatea de învățământ respectivă; Adeverinţă de la şcoală din care să rezulte că fratele/sora este elev la unitatea de învățământ respectivă

 

  1. Criterii specifice
Criterii specifice de departajare conform OMEN 3181/18.02.2019, art.10, alin. 5, 6, 7 Documente justificative
a) Copii ai căror bunici pot face dovada domiciliului în circumscripţia şcolii pentru care optează; Buletin sau act de proprietate
b) Copii  ai căror părinţi pot face dovada că locul de muncă este în circumscripţia şcolii pentru care optează; Adeverinţă de la angajator din care să rezulte adresa locului de muncă
c) Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate , iar copilul este încredinţat cu documente legale unei persoane cu domiciliul în circumscripţia şcolii pentru care optează; Documente legale  care probează această situaţie

Acte materiale de încredinţare minor

 

Se vor aplica întâi criteriile generale din metodologia aprobată pentru anul şcolar 2019-2020,   apoi cele specifice, în ordinea care apar.

                                                   

Director,

prof. Corobană Nelia

 

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, an şcolar 2019-2020 conform metodologiei aprobata prin ordinul 3181/18.02.2019

Etape Clasa pregătitoare
Cine se înscrie în clasa pregătitoare – Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019 inclusiv

– La solicitarea părinţilor, copii care împlinesc varsta de 6 ani în perioada 1 septembrie 2019 – 31 decembrie 2019, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei  pregătitoare

– Părinţii copiilor care împlinesc varsta de 6 ani în perioada 1 septembrie -31 decembrie 2019 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2019-2020 sau ai celor pentru care evaluarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes clasa pregătitoare îşi vor înscrie copiii la grădiniţă în grupa mare.

Unde pot să înscriu copilul Scoala de circumscripţie Şcoala din altă circumscripţie
Părintele poate opta:

– pentru înscrierea la școala de circumscripție – în această situație, copilul este automat înscris.

– părintele poate solicita ca locul la școala de circumscripție să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învățământ pentru care părintele a făcut opțiunea

Părintele poate opta:

–  pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție – în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare

 

Unde vor avea loc înscrierile Unitatea de învăţământ Acte necesare înscrierii
– La unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului

–  Cererile-tip de înscriere pot fi completate online sau la secretariatul unităţii de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

-Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada prevăzută de calendarul înscrierii prin introducerea în aplicaţia informatică a datelor furnizate de părinte. Validarea cererilor se face în prezenta părintelui sau a unui membru al comisiei de înscriere.

-Dacă printele solicită înscrierea la altă unitate decât la şcoala de circumscripţie părintele va menţiona prin bifarea acestei opţiuni în cererea-tip de înscriere dacă este de acord cu înscrierea copilului la şcoala de circumscripţie în cazul în care nu va fi admis la şcoala solicitată din lipsă de şlocuri libere

 Cerere-tip de înscriere de la secretariatul unităţii de învăţământ.

 Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal

 Copie după certificatul de naștere al copilului . Copiile vor fi certificate în conformitate cu originalul de către secretariatul unităţii de învăţământ, pe baza documentelor originale.

 Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).

 Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)

Calendarul înscrierilor Programul de inscriere:

– de luni până vineri, între orele  08.00 – 18.00

– părinții pot fi programați pentru înscriere de către unitatea de învățământ

Completarea şi validarea cererilor tip de înscriere
Cls. pregatitoare
4 martie –22 martie 2019  (I etapă);

– Completarea de către părinți/tutori legali instituiți la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor -tip de înscriere. Validarea cererilor tip de înscriere la unitatea de învățământ la cre solicită înscrierea copiilor zilnic.

– Depunerera şi validarea cererilor tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială.

26 martie – 27 martie 2018 – procesarea  la nivelul unităților a cererilor tip de înscriere

290 martie – afisarea listelor cu copii inamtriculați in prima etapa și a numărului de locuri libere rămase

02 aprilie –  08 aprilie  2019 (a-II-a etapă)completarea si validarea de către părinţi la unitatea unde solicită înscrierea  copiilor a cererilor tip;

08 aprilie – 10 aprilie 2019 , procesarea  la nivelul unităților a cererilor tip de înscriere in etapa a II-a prin aplicare criteriilor generale si specifice  de departajare , in limita locurilor disponibile

11 aprilie 2019afisarea în unităţile de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare

 Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.

 Unitățile de învățământ sunt obligate să afișeze situația copiilor înscriși și a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere

 

Criteriile de departajare pe care unităţile de învăţământ le aplică atunci când sunt mai mulţi copii pe loc Criterii  generale de departajare Acte justificative Criterii specifice Acte justificative
 Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului Copie certificat medical de încadrare în handicap  Copii ai căror bunici pot face dovada domiciliului în circumscripţia şcolii pentru care optează; Buletin sau act de proprietate
 Existența unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine  de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi Copie certificat deces ambii părinţi;

Adeverinţă de la Centrul de plasament

 Copii  ai căror părinţi pot face dovada că locul de muncă este în circumscripţia şcolii pentru care optează Adeverinţă de la angajator din care să rezulte adresa locului de muncă
 existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de  un singur părinte. Copie certificat deces părinte  Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate , iar copilul este încredinţat cu documente legale unei persoane cu domiciliul în circumscripţia şcolii pentru care optează Documente legale  care probează această situaţie
 existenţa unui  frate/a unei surori înmatriculat / înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă

 

Adeverinta de la şcoala    
  Criteriile specifice :

 Sunt aplicate după criteriile generale și numai dacă acestea nu reușesc să facă departajarea între copii, cu excepția situațiilor prevăzute de Metodologie.

 Sunt elaborate de către fiecare unitate de învățământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinți/tutori legali și nu pot fi discriminatorii,  respectiv trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale, indiferent de condiția socială, financiară, indiferent de naționalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc .

Informaţii :

Părinţii pot obţine informaţii din patru surse:

 

  • Internet – Inspectoratele școlare generale vor posta, pe prima pagină a site-urilor lor, o rubrică, denumită Înscrierea în învățământul primar 2018.
  • Direct de la școli, cu ocazia evenimentului Ziua porților deschise. (6 martie 2019) Părinții și copiii vor putea vizita spațiile și vor putea discuta cu cadrele didactice.
  • Comisia judeţeană a municipiului Sibiu asigura instituirea şi funcţionarea unui telverde, la care părinţii şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar. Numărul Telverde – poate fi apelat numărul 0 800 816 269

 

 

Director,

Prof. Corobană Nelia